Leveringsvoorwaarden
 

1. Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 'Reanimatie Onderwijs Nederland' diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert.

1.2 Definities:

1.2.1 'Reanimatie Onderwijs Nederland': VOF opererend onder de naam 'Reanimatie Onderwijs Nederland' en als zodanig ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09132314, zijnde leverancier van diensten en/of goederen aan Opdrachtgever. Hierna te noemen Leverancier.

1.2.2 Opdrachtgever: individu of een rechtspersoon die met 'Reanimatie Onderwijs Nederland' een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten en/of goederen. Hierna te noemen Opdrachtgever.

1.2.3 Opleiding: opleiding, cursus, training diensten of anderszins werkzaamheden die Leverancier in opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtgever levert.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst, de uitvoering van een opleiding of het leveren van goederen komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een aanmeldingsformulier dan wel een orderbevestiging en het voldoen van het inschrijfgeld indien artikel 2.2 van toepassing is. Door ondertekening van een aanmeldformulier of orderbevestiging verklaart de Opdrachtgever deze Leveringsvoorwaarden te kennen en te accepteren.

2.2 Indien de Opdrachtgever een individu betreft wordt, tenzij anders overeengekomen, € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij uitvoering van de overeenkomst wordt bij facturering het inschrijfgeld in mindering gebracht.

 

3. Genoemde prijzen

3.1 De door Leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW.

3.2 De verblijfskosten van de deelnemer op de locatie zijn, tenzij anders overeengekomen, niet bij de prijs inbegrepen.

3.3 De verblijfskosten dienen door de Opdrachtgever rechtstreeks te worden voldaan aan beheerder van de desbetreffende locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4. Betaling

4.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen 21 dagen na facturering op een door Leverancier te bepalen bankrekening.

4.2 De betaling dient bijgeschreven te zijn voor de datum waarop de opleiding wordt gegeven, indien deze datum eerder is dan de datum bedoelt in artikel 4.1.

4.3 Heeft na de hiervoor genoemde 21 dagen nog geen betaling plaats gevonden, dan is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat hiertoe door Leverancier schriftelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

4.4 Indien na de hierboven genoemde 21 dagen nog geen betaling heeft plaats gevonden is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten, die hierbij worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 35,- .

4.5 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Leverancier vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de Opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

5. Ontbinding

In geval van overschrijding van de betalingstermijnen zoals bedoeld in artikel 4.1 t/m 4.5 kan Leverancier de Opdrachtgever besluiten schriftelijk berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal gaan worden zonder afstand te doen van hetgeen gesteld in artikel 4, 4.1 t/m 4.5.

 

6. Annulering

6.1 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

6.2 Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum worden, behoudens het nog eventueel te innen inschrijfgeld, geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

6.3 Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum wordt 40% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.

6.4 Bij annulering tussen 22 en 14 dagen voor aanvang van de opleiding/afgesproken lesdatum wordt 70% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.

6.5 Bij annulering tussen 15 dagen en de geplande dag wordt 100% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.

6.6 De reden van annulering is niet van invloed. Het vastgestelde percentage betaalt Opdrachtgever over de gehele overeengekomen opleidingsprijs. Het al dan niet zonder bericht afwezig zijn op de opleidingsdag(en) betekent eveneens 100% doorberekening van de volledige opleidingsprijs.

6.7 Indien Opdrachtgever en Leverancier overeen gekomen zijn dat, in afwijking van artikel 3.2 en 3.3, Leverancier zaken met betrekking tot verblijf van deelnemers zou regelen en verrekenen dan zullen in geval van annulering de eventuele kosten, bijvoorbeeld lunch of overnachting, die Leverancier als gevolg daarvan moet betalen aan derden, bijvoorbeeld de instelling waar de opleiding gehouden zou worden, worden doorberekend aan de annulerende Opdrachtgever.

6.8 Indien na annulering kosten voortkomen voor Leverancier uit het annuleren van bijvoorbeeld hotelovernachtingen en dergelijke voor (medewerkers van) Leverancier in relatie tot het geannuleerde, zullen deze worden doorberekend aan de annulerende Opdrachtgever.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang Opdrachtgever de factuur voor geleverde goederen niet voldaan heeft blijven de geleverde goederen eigendom van Leverancier.

7.2 Indien en/of zolang Leverancier eigenaar is van geleverde goederen, zal Opdrachtgever Leverancier onmiddellijk inlichten wanneer deze goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Leverancier mededelen waar de goederen waarvan Leverancier eigenaar is zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van Leverancier. Opdrachtgever staat ervoor in, dat het beslag op de goederen waarvan Leverancier eigenaar is onverwijld wordt opgeheven.

 

8. Opleidingen

8.1 Toelatingseisen: In de opleidingsomschrijving wordt het instapniveau c.q. de vereiste basiskennis en/of toelatingseisen beschreven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of hij/zij de vereiste basiskennis bezit dan wel voldoet aan de gestelde toelatingseisen.

8.2 Opdrachtgever en Leverancier komen een opleidingsplan overeen waarbij Leverancier ervoor zal zorgdragen dat op de in de offerte gespecificeerde plaats (bijv. het kantoor of bedrijfspand van Opdrachtgever, of elders) en tijdstip (een) terzake kundige docent(en) aanwezig is (zijn) en Opdrachtgever op zijn beurt ervoor zal zorgdragen dat op de afgesproken plaats en tijdstip de opgegeven deelnemers aanwezig zijn.

8.3 Een deelnemer ontvangt slechts dan een certificaat van een gevolgde opleiding wanneer hij voldoet aan de toelatingeisen en aan de gestelde certificeringeisen, hetzij die van externe certificerende instanties van toepassing op betreffende opleiding dan wel eisen geformuleerd door Leverancier.

 

9. Niet doorgaan van opleidingen

9.1 Leverancier zal al het redelijke in het werk stellen om de opleidingen doorgang te laten vinden. Leverancier is echter niet aansprakelijk als opleidingen niet doorgaan vanwege feiten die buiten zijn invloedsfeer liggen.

9.2 Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden een docent niet meer beschikbaar is voor het geven van de opleiding en niet vervangen kan worden, zal Leverancier al het redelijke in het werk stellen om de betreffende opleiding eventueel op een ander tijdstip te laten doorgaan. Indien dat niet mogelijk mocht blijken, dan zal Leverancier de reeds betaalde opleidingskosten aan Opdrachtgever terug betalen.

9.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een opleiding, die door Leverancier zelf georganiseerd wordt voor Opdrachtgevers die zich individueel aangemeld hebben, deze te annuleren. Wordt een opleiding om reden van te weinig belangstelling geannuleerd dan zal Leverancier de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor de beoogde datum, hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Leverancier zal zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden. De Opdrachtgever heeft, wanneer een opleiding wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd wordt, het recht om de opdracht te annuleren onder volledige restitutie van de reeds betaalde opleidingskosten door Leverancier.

9.4 Artikel 9.3 is niet van toepassing indien er onvoldoende deelnemers zijn in een opleiding waar de Opdrachtgever geen individu maar een rechtspersoon betreft die een groep heeft aangemeld.

 

10. Auteursrechten

Auteursrechten op het opleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere opleidingsmateriaal berusten de auteursrechten bij Leverancier en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een opleiding is niet toegestaan.

 

11. Overdracht rechten en verplichtingen

11.1 Leverancier is te allen tijde bevoegd, zonder dat daartoe toestemming van Opdrachtgever nodig is, na voorafgaande mededeling alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

11.2 Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten met Leverancier alleen overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, welke toestemming aan Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 

12. Garantie

Indien geleverde goederen door Leverancier zijn betrokken van een toeleverancier, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Leverancier zal Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door Leverancier en/of door Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier.

13.2 Indien een opleiding door Leverancier wordt geannuleerd om redenen genoemd in artikel 9, 9.1 t/m 9.3, is Leverancier in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever.

 

14. Geschillen

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 
 

 

Made with Namu6